قناة الرايات السود المشرقية الفضائية
تصفح التصنيف

انزلاق خامنه اى

برنامه انزلاق خامنه ای

یک برنامه سیاسی اجتماعی کھ به مشکلات مردم عزیز وطن ما ایران میپردازد و ھدف از این برنامه نابودی و سقوط دولت
دیکتاتور و فاشیست خمینی و خامنه ای ھست. این برنامه توسط مردم ایران برای مردم ایران و آزادی به زودی آنھا از دست ظالم
ساخته شده است

این برنامه تنھا برنامه ای در دنیا ھست که ظلم دولت خامنه ای را بدون سانسور نشان میدھد و ایرانیان عزیز میتوانند که با این
برنامه زنده تماس بگیرند و حرف دلشان را بزنند و در این برنامه که برای آنھا ھست مشارکت کنند

این برنامه به صورت زنده از ساعت ۴ تا ۶ به وقت تھران در روز ھای شنبه و سه شنبه پخش میشود
و تکرار ان در روز ھای چھار شنبه و پنجشنبه ھست از ساعت ۴تا ۶بھ وقت تھران
فقط در شبکه پرچم ھای سیاه مشرقی پخش میشود

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More